sunnuntai 27.9.2020 | 17:33
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Tutkimuksen tekijöiden vastine mielipidekirjoitukseen: Uusi tuulivoimatutkimus ei anna syytä huoleen

Ma 14.9.2020 klo 10:18

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset ja yhteys sairauksiin -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Markku Mehtätalon mielipidekirjoituksessa Tuulivoimaloiden terveyshaittaongelmaa tulee vielä selvittää edelleen ennen uusien voimaloiden rakentamista (Haapavesi-lehti 9.9.2020) tulkittiin hankkeeseen kuuluvan kyselytutkimuksen tuloksia seuraavasti: ”Kyselytutkimuksen tuloksena on sen sijaan todettu, että tuulivoimaloiden lähellä oireilevien määrä on moninkertainen yli 20 km päässä asuviin verrattuna, eikä sitä selittäneet mitkään asenteelliset seikat. Vaikka tulos ei ollut tilastollisesti yleistettävä, pidetään sitä tutkimuksessa huolestuttavana.”

Hankkeen toteuttajat haluavat tuoda esiin tutkimuksen keskeiset havainnot ja korostaa, että saadut tulokset eivät anna syytä huoleen.

Kyselytutkimuksessa kohteena oli oireilu, jonka vastaajat itse yhdistävät tuulivoimaloiden infraääneen eli kyse oli vastaajan omasta tulkinnasta oireiden aiheuttajasta. Kysely kohdistettiin alueille, joilla etukäteen arvioitiin olevan eniten asukkaiden tuulivoimaloiden infraääneen yhdistämää oireilua.

Kyselytutkimuksen päätulos oli, että 2,5 kilometrin säteellä lähimmästä tuuliturbiinista 15 % vastaajista (34 henkilöä 227 vastaajasta) oli sitä mieltä, että omien oireiden syynä on tuulivoimaloiden infraääni, kun taas koko tutkimusalueella eli 20 kilometrin säteellä lähimmästä tuulivoimalasta 5 % vastaajista (70 henkilöä 1293 vastaajasta) yhdisti oman oireilunsa tuulivoimaloiden infraääneen. Moni heistä piti oireidensa syynä myös tuulivoimaloiden aiheuttamaa tärinää ja sähkömagneettista kenttää.

Tämän tyyppisen kyselytutkimuksen perusteella ei ole mahdollista arvioida syy-seuraussuhteita eikä ottaa kantaa oireilun varsinaisiin syihin.

Sitä, voiko tuulivoimaloiden infraääni aiheuttaa oireita, selvitettiin hankkeen kokeellisessa osiossa. Tässä osallistujat eivät kyenneet havaitsemaan infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä. Infraääni ei vaikuttanut osallistujien kokemaan äänen häiritsevyyteen tai heidän tahdosta riippumattoman hermostonsa stressiä ilmentäviin vasteisiin. Infraäänen havaitsemisessa, häiritsevyydessä tai elimistön fysiologisissa vasteissa ei ollut eroa sen mukaan, oliko osallistuja kokenut saavansa aiemmin oireita tuulivoimaloiden infraäänestä vai ei.

On kuitenkin selvää, että henkilöillä, jotka yhdistävät oireensa tuulivoimaloiden infraääneen, on todellisia elämänlaatua heikentäviä oireita. Lisäksi on syytä muistaa, että kuuluva ääni asuinympäristössä voi häiritä oleskelua ja unta, jos äänenpainetaso on riittävän suuri ja ääni koetaan häiritseväksi. Pitkään jatkuessa vakava häiriintymisen kokemus tai unihäiriö voi johtaa terveyden ja hyvinvoinnin heikkenemiseen.

Kaiken kaikkiaan hankkeessa ei saatu näyttöä, että tuulivoimaloiden infraäänestä olisi terveyshaittaa. Mittauksin osoitettu pieni altistustaso, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia, laaja oireiden kirjo sekä se, että altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria elimistövaikutuksia viittaavat siihen, että oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni.

Hankkeen suomenkielinen yhteenveto on julkaistu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla.

Anu Turunen

erikoistutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vesa Pekkola

neuvotteleva virkamies

Sosiaali- ja terveysministeriö

#